ترانه"GIDERIM" با صدای امیرشرقی در کنسرت با برگزاری جهان نوای ترنم

ترانه"GIDERIM" با صدای امیرشرقی در کنسرت با برگزاری جهان نوای ترنم