کنسرت امیرشرقی در سالن ایوان شمس با برگزاری جهان نوای ترنم

کنسرت امیرشرقی در سالن ایوان شمس با برگزاری جهان نوای ترنم